Obsługa BHP i Ppoż. Placówek Oświatowych podległych Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu

W roku szkolnym 2021/2022 obsługę BHP i Ppoż prowadzi

Małopolski Ośrodek Szkoleniowy „AKCENT” Leszek Kuś
38-350 Bobowa, ul. Rynek 3


Zakres obsługi:

W zakresie świadczenia kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby BHP Zamawiający stawia następujące wymagania oraz formułuje następujące obowiązki:

 • Wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109 poz. 704 ze zm.).
 • Wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1604).
 • Szkolenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 ze zm.).
 • Dokonywanie pisemnej (protokół z ewentualnymi zaleceniami) oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, raz w roku, z realizowanych zadań nałożonych na poszczególnych Zamawiających (jednostki organizacyjne miasta Sosnowiec) a wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Opracowywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Inne zadania nałożone na poszczególnych Zamawiających (jednostki organizacyjne miasta Sosnowiec) wynikające z przepisów szczególnych.

W zakresie świadczenia kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby PPOŻ Zamawiający stawia następujące wymagania oraz formułuje następujące obowiązki:

 • Dokonywanie pisemnej (protokół z ewentualnymi zaleceniami) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, raz w roku, z realizowanych zadań nałożonych na poszczególnych Zamawiających (jednostki organizacyjne miasta Sosnowiec) a wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.
 • Czynny udział w organizowaniu próbnych ewakuacji i sporządzanie z nich protokołów.
 • Dokonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Szkolenia wstępne nowoprzyjętych pracowników, stażystów i praktykantów.
 • Szkolenia wszystkich pracowników (zgodnie z terminami ważności szkoleń wstępnych i okresowych dla danych grup pracowniczych) zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Ocena, kontrola i szkolenia w sposób pozwalający poszczególnym Zamawiającym (jednostkom organizacyjnym miasta Sosnowiec) wykonywać zadania zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 961 ze zm.) na terenie nieruchomości będących we władaniu tych jednostek:
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
  • pomoc przy realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Inne zadania nałożone na poszczególnych Zamawiających (jednostki organizacyjne miasta Sosnowiec) wynikające z przepisów szczególnych.